otarafa: attack the spheres butarafa: ankara belediye logo/amblem
jean Monet

cevap ver  kazımkanat   23/01/07

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ / T.C. MERKEZİ FİNANS VE İHALE 
BİRİMİ / AVRUPA  KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU

2007/2008 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik hedefi 
çerçevesinde AB Müktesebatı ve normları bilgi ve becerisine sahip personel 
ihtiyacının karşılanması için AB kaynaklarından 2007/2008 akademik yılı için 
verilecek Jean Monnet Burslarına dair bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Jean Monnet Bursları ilk kez 1989 yılında Türkiye ile Avrupa Komisyonu 
arasında imzalanan anlaşma ile başlamıştır. Avrupa Birliği Genişleme 
Programı çerçevesinde T.C. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, T.C. Merkezi 
Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Jean 
Monnet Burslarının devamını öngörmüşlerdir. Bu bağlamda 2007/2008 yılı 
için yaklaşık 100 kişinin burstan faydalandırılması planlanmıştır. Ancak, burs 
sayısı bütçenin elverdiği ölçüde artırılabilir. Aşağıdaki hususların önemle 
dikkatinize sunulmasında yarar görülmektedir.

Bursun kapsamı, çalışma alanları ve adayların tespitinde gözetilecek 
hususlar:

1. Jean Monnet Burs Programları, T.C. Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği  ile Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan 
anlaşmalar uyarınca yürütülmekte olup, programın uygulanmasının 
sorumluluğu T.C. Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine ve T. C. Merkezi Finans 
ve İhale Birimine aittir. Bursların hangi konularda ve kuruluşların hangi 
niteliklere sahip mensuplarına verilebileceği, T.C. Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği, T.C. Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Komisyonu 
Türkiye Delegasyonu tarafından birlikte tespit edilmiştir.

Burs başvurularında  bulunan ve aşağıdaki ölçütleri yerine getiren 
kişilerden KAMUDA çalışanlar çalıştıkları kurumun Personel Dairesi’nden, 
ÜNİVERSİTELERDE Araştırma, Öğretim Asistanı, Öğretim Üyesi veya İdari 
Personel Bölüm Başkanı’ndan yurt dışında eğitime gidebilmesi için gerekli 
izin verileceğine dair yazılı onay almalıdır. Halen öğrenimini sürdürmekte 
olan son sınıf öğrencileri ve 2006-2007 akademik yılı mezunları bu 
kapsamda değildir ve kurum onayı almalarına gerek yoktur. ÖZEL 
sektörden yapılacak başvuruların kurum ya da şirketlerinin, Ticaret veya 
Sanayi Odasına kayıtlı olduklarını belgelendirmeleri istenmektedir. Serbest 
meslek sahibi adaylardan ise bağlı bulundukları meslek odalarına kayıtlı 
olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu koşulu yerine getirmeyen 
adayların ön elemeyi geçmelerine ve yazılı sınava katılmalarına hiçbir 
surette izin verimeyecektir. 

2. 2007/2008 akademik yılı için yaklaşık 100 burs tahsis edilecektir. 
Ancak, tahsis edilen toplam burs’a %60'i Kamu Sektörü, %25’i Üniversite, %
15’i Özel Sektör kotası uygulanacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda minimum 
geçer notu alarak (100 üzerinde 60) başarılı olan adayların aldıkları notlara 
bakılmaksızın, kotaların doldurulması esası geçerli olacaktır.

Jean Monnet Burs Programına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 
önkoşuluyla, halen Türk kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanlar, 
halen Türk özel sektöründe çalışmakta olanlar, halen Türkiye’deki 
üniversitelerde lisans düzeyinde son sınıf, yüksek lisans (mastır veya 
doktora) çalışmaları yapmakta olanlar, üniversitede akademik veya idari 
kadrolu olarak çalışmakta olanlar başvurabilirler.  Sivil toplum 
kuruluşlarında çalışanlar, Türkiye’de yerleşik yabancı misyonlarda çalışanlar  
ile serbest meslek sahibi adaylar da özel sektör kontenjanından başvuru 
yapabilirler. 

Jean Monnet Burs Programı 2006-2007 akademik yılı için açılamadığından 
dolayı BİR DEFAYA mahsus olmak üzere, 2006-2007 Şubat veya Haziran 
ayında üniversiteden mezun olanlar başvuru yapabilir.

Yukarıda sayılan gruplara girmeyenler (stajyerler dahil) kişisel başvuru 
olarak değerlendirilecek ve  başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Devlet üniversitelerinden ya da özel üniversitelerden başvuracak  adayların 
başvuruları üniversite kontenjanından değerlendirilecektir.

Halen yurtdışında lisans veya yüksek lisans programına devam edenler  
başvuruda bulunamazlar. 

3. Adayların sınav ilan tarihinde 40 yaşından (19 Ocak 1967 ve 
sonrası doğanlar) gün almamış olmaları, dört yıllık yüksek öğretim 
kurumlarından mezun olmaları veya üniversite öğrencileri iseler, bu tür bir 
kurumun son sınıf öğrencisi olmaları gerekmektedir. Son sınıf öğrencilerinin 
burs sınavını kazanmaları halinde, 2007 yılının Şubat ya da Haziran ayında 
mezun olmaları şartı aranacaktır. Mezun olamamaları durumda burs iptal 
edilecektir. 40 yaş kriteri kamu sektörü çalışanları için geçerli olmayıp, 
adayların Daire Başkanı ve daha alt kademelerde çalışıyor olması yeterlidir.

4. Mütercim/Tercümanlık, Dil Bilimi (Linguistik) ve Edebiyatı lisans 
mezunları bursa başvuramazlar. Ancak, lisans eğitiminden sonra bu yıl  
açıklanmış olan çalışma alanlarından herhangi biri ile ilgili yüksek lisans 
eğitimi almış ya da almakta  olanlar ile çalıştıkları işyerlerinde ilgili alanlarda 
uzmanlaşmakta olanlar başvurabilir.

5. Adayların yüksek öğrenim süresince 4 üzerinden en az 2.5 veya 
100 üzerinden en az 63 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

6. Yüksek öğrenim programının gerektirdiği yabancı dilde öğrenimini 
sürdürebilecek düzeyde dil  bilmek  ve yabancı dil testlerinden  en az 
İngilizce için TOEFL 600 (yazılı) veya 250 (bilgisayarda) veya 100 (internet), 
IELTS 6.5; Almanca için DSH en az  %65, TestDaF 4,  ZOP; Fransızca için 
DALF C1 veya C2, DELF B2 en az %60; İtalyanca için CELI sertifikasına 
sahip olmak. 

KPDS (Kamu Personel Dil Sınavı) ve/veya ÜDS (Üniversite Dil Sınavı) 
sınavları geçerli değildir. 

TOEFL veya IELTS sınav sonuçlarının GEÇERLİLİĞİ 2 SENEDİR. Burs 
başvurusu yapılırken Eylül 2007 tarihine kadar geçerliliği olan TOEFL veya 
IELTS sonuç belgesi verilmelidir.

Fransızca, Almanca ve İtalyanca dillerinde eğitim yapan YÜKSEK öğrenim 
kurumlarından alınacak yabancı dil denklik ve yeterlilik belgesi ile başvuru 
yapabilirler.   AB’nin yukarıda sayılmayan diğer yabancı dillerinden de 
başvurular kabul edilir. Avrupa Birliği’nin resmi olarak kabul edilmiş olan tüm 
dillerden başvurular kabul edilecektir (Türkçe henüz resmi dil olarak kabul 
edilmemiştir). 

Adayların hangi yabancı dilde eğitim yapacaklarını önceden belirleyerek, 
Jean Monnet yazılı ve sözlü sınavına  o dilde girmeleri  ve başvuru formu ile 
birlikte o dile ait yabancı dil seviye tespit sınavı sonuç belgesini vermeleri 
gerekmektedir. 

Hali hazırda yurtdışında çalışıyor olmak, daha önce yurtdışında çalışma 
ve/veya eğitim amacıyla bulunulmuş olmak yabancı dil seviye tespit 
sınavlarından muafiyet sebebi değidir. Bu adayların da yukarıda belirtilen 
yabancı dil tespit için gerekli belgeleri almış olmaları gerekmektedir. 

7. Daha önce Jean Monnet bursu kullanmış olanlar başvuramazlar.

8. Erkek adayların askerlik görevlerini tamamlamış veya tecil 
ettirmiş olmaları gerekmektedir. Askerlik için bursun ertelenmesi söz 
konusu değidir. Bu durumdaki bursiyerlerin bursları iptal edilir.

9.  Yurt dışında öğrenimine engel olacak her hangi bir sağlık 
sorununun bulunmaması ve yurtdışında bir sene değişik kültür ve topluma 
zorlanmadan uyum sağlayacak yapıya sahip olmak gerekmektedir.


10.  Adaylarda aranan nitelikler, burs seçme prosedürünün herhangi 
bir aşamasında, Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından yeniden 
incelemeye tabi tutulabilir.

11. 2002/2003 akademik yılından itibaren, Jean Monnet Bursları, 
münhasıran ülkemizin AB'ye adaylık ve uyum sürecinin geliştirilmesi veya AB 
ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek eğitim ve araştırmalara 
tahsis edilmeye başlamıştır. Başka bir deyişle, söz konusu iki konu dışında 
başka bir alanda yapılabilecek çalışmalara tahsis edilemeyecek olan Jean 
Monnet Burslarının, diğer yüksek lisans burslarından farklı olarak ele 
alınması gerekmektedir. Bu nedenle bursların aşağıdaki alanlarda verilmesi 
öngörülmektedir:

Malların Serbest Dolaşımı; İşçilerin Serbest Dolaşımı; İş Kurma Hakkı ve 
Hizmet Sunumu Serbestisi; Sermayenin Serbest Dolaşımı; Kamu Alımları; 
Şirketler Hukuku; Fikri Mülkiyet Hukuku; Rekabet Politikası (Devlet 
Yardımları); Mali Hizmetler; Bilgi Toplumu ve Medya (Telekomünikasyon 
Politikası); Tarım ve Kırsal Kalkınma; Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı 
Politikası; Balıkçılık; Taşıma Politikası; Enerji; Vergilendirme; Ekonomik ve 
Parasal Politika; İstatistik; Sosyal Politika ve İstihdam; İşletmeler ve Sanayi 
Politikaları; Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu; Yargı ve 
Temel Haklar; Adalet, Özgürlük ve Güvenlik; Çevre; Tüketici ve Sağlığın 
Korunması; Gümrük Birliği; Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları, Mali 
Kontrol. 

Yukarıda belirtilen alanların dışındaki konularda burs verilmemektedir. 
Yazılı sınavı başarı ile geçen adaylar, başvuru sırasında tercih etmiş 
oldukları çalışma alanından sözlü sınava tabi tutulacaklardır ve seçilen 
çalışma alanında değişiklik söz konusu değildir. Yurtdışında bu konuda 
eğitim alınacaktır.

12. Yazılı sınava girecek adaylardan, AB ve/veya başvuru formunda 
belirtilen çalışma alanı ile ilgili konuda kompozisyon yazmaları istenecektir. 
Bunun yanı sıra, bursu kazandıkları takdirde seçtikleri konuda hangi amaçla 
çalışılacağını, edinilen bilgi ve becerinin Türkiye’ye döndüklerinde nerede ve 
nasıl kullanılacağını anlatmaları istenecektir.

13. Jean Monnet Bursları çerçevesinde yapılacak eğitim veya 
araştırma, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer 
bir kuruluşta verilen akademik eğitim programlarını kapsamaktadır. Bu 
itibarla burs süresi en az 3 (üç) ay, en fazla 12(oniki) aydır.

14. Bursların verildiği akademik yıl içinde kullanılması esastır. 
Kazanılan bursların ertelenmesi ve/veya uzatılması, mücbir nedenler 
dışında ilke olarak  mümkün değildir.

15. Bursu kazanan kamu görevlilerinin hak ve yükümlülükleri 
konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanabilecektir.  Üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencileri ile  özel 
sektör  çalışanlarının da yurt dışı eğitimlerini tamamlayarak  Türkiye’ye 
dönmeleri gerekmektedir.


16. Üniversitelerin Bölüm Başkanları, Enstitü veya Merkez Müdürleri, 
ancak kendi idari ve akademik personellerinin başvurularını 
onaylayabilecektir. 

17.  Burslar başarılı adaylara gidecekleri ülkede asgari bir yaşam 
düzeyi sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, bir defaya mahsus 
olarak sağlanan gidiş/dönüş uçak bileti (ekonomi sınıfı), okul ücreti (her 
sene Jean Monnet Ortak Komitesince belirlenecek olan üst sınırı aşmamak 
kaydıyla), kitap ve araştırma giderleri yardımı da dahil olmak üzere, 
adaylara gidecekleri ülkedeki yaşam koşulları çerçevesinde, T.C. Merkezi 
Finans ve İhale Biriminin sözkonusu ülkenin ilgili makamlarıyla belirlediği 
miktarda, minimum yaşam seviyesini idame ettirebilecek kadar burs ücreti 
verilmektedir. 

18. Bursların yeni uygulama döneminde bursiyerlerin Avrupa Birliği 
ülkelerine eşit düzeyde dağılımını sağlamak amacıyla Jean Monnet Ortak 
Komitesi bazı Avrupa Birliği üniversitelerine yerleşimine izin vermeme 
hakkını saklı tutar. Burs sınavlarını başarıyla tamamlayacak olan adayların 
AB eğitim kuruluşlarına yerleştirilmeleri Jean Monnet Yerleştirme Ajansı  
tarafından yapılacaktır. 


2007/2008 Burslarının Sınav Takvimi: 

19.  Adayların eksiksiz olarak doldurulmuş başvuru formları ve diğer 
gerekli belgeleri, kurum ve kuruluşların resmi onay yazısı ekinde en geç 19 
Mart 2007, Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar Jean Monnet Yerleştirme 
Ajansı, Karum İş Merkezi, 5. Kat C Asansörü No: 437, Kavaklıdere, Ankara 
adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen belgeler 
hiçbir surette kabul edilmeyecektir.  Posta ile başvuru yapılabilir. Postadaki 
gecikmeler göz önüne alınmayacağından, posta ile başvurular, son başvuru 
tarihi dikkate  alınarak, bu tarihte ulaşacak biçimde postaya verilmelidir. 
Faks ve e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

20. Başvuru formlarının alınmasını takiben adayların istenilen 
kriterleri yerine getirip getirmedikleri ve gerekli belgeleri ibraz edip 
etmediklerini kontrol etmek amacıyla bir ön eleme yapılacaktır. Bu ön 
elemenin neticesine bağlı olarak, yazılı sınava girmeye ehil bulunanların 
listesi T.C. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr); T.C. Merkezi 
Finans ve İhale Birimi (www.cfcu.gov.tr), Avrupa Komisyonu Türkiye 
Delegasyonu (www.deltur.cec.eu.int) ve Jean Monnet Programı 
(www.jeanmonnet.org.tr),  web sayfalarında açıklanacaktır. Adaylara ayrıca 
çağrı mektubu gönderilmeyecektir.

21. Bursiyerlerin seçimi için yazılı ön sınav, 20 Nisan 2007 Cuma 
günü  Ankara'da gerçekleştirilecektir.

22. Sınav dili olarak AB'nin tüm resmi dilleri geçerlidir. Adaylar 
başvuru formunda belirtikleri dilden sınava gireceklerdir. 

23.  Sınavda sözlük veya herhangi bir başka yardımcı araç 
kullanılması mümkün değildir.

24. Sınavda adayların geçerli bir kimlik belgesi (nüfus kağıdı veya 
sürücü ehliyeti) ve yazılı sınav giriş belgesini  ibraz etmeleri zorunludur. 

25. Yazılı ön elemede başarılı olan adayların isimleri, 24 Mayıs  2007 
günü öğleden sonra anılan web sayfalarından açıklanacaktır. Yazılı sınav 
sonuçları hakkında, kesinlikle telefonda bilgi verilmeyecektir. Sözlü sınav 28 
Mayıs 2007 haftası başlayacaktır ve Ankara’da yapılacatır. Sözlü sınav yeri 
ve günü 24 Mayıs 2007 tarihindeki duyuruda bildirilecektir. 

26. Yazılı ön eleme sınavını geçen adaylar daha sonra anılan web 
sitesinde yayınlanacak olan tarihlerde sözlü sınava (yabancı dilde) 
alınacaklardır. Sözlü sınavın yeri, yazılı sınav sonuçları ile birlikte yine anılan 
web sayfalarında duyurulacaktır.

27. Sözlü sınavı da başarıyla geçerek bursu kazananların isimleri 
Jean Monnet Ortak Komitesince onaylacaktır. Nihai liste T.C. Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği, T.C. Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Komisyonu 
Türkiye Delegasyonu ve Jean Monnet Burs Program’ının web sayfalarından 
yayınlanacaktır. Sözlü sınav sonuçları hakkında kesinlikle telefonda bilgi 
verilmeyecektir.


28. Başvuru Formu ve Gerekli Belgeler:

• Başvuru Formu (*)
• Sağlık Formu (*)
• Kurum onay yazısı (*)
• Diploma ve transkript (eğitimin yapılacağı programın dilinde). 
• TOELF, IELTS, DSH, TestDaF, ZOP,  DALF, DELF, CELI sonuç 
belgesi veya Fransızca, Almanca ve İtalyanca dillerinde eğitim yapan 
yüksek eğitim kurumlarının denklik ve yeterlilik belgesi.
• Onay Belgesi: Üniversite akademik ve idari personel, ve kamu 
çalışanlarının çalıştıkları kurumlarından yurt dışına eğitime gidebileceklerine 
dair yazılı onay belgesi. Son sınıf öğrencileri ve 2006–2007 akademik yılı 
mezunları bu şarttan muaftır.
• Özel sektör çalışanlarından çalıştıkları kurumun ya da şirketin 
Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna ilişkin belge. 
• Serbest meslek sahibi adayların bağlı bulundukları meslek 
odalarına kayıtlı olduklarının belgeleri.
• Bir adet vesikalık resim (son 6 ayda çekilmiş)

(*) Her üç form da İngilizce veya Türkçe olarak web sitelerinde 
bulunmaktadır. Adaylar formları AB resmi dillerinden herhangi biri ile 
doldurabilir.

29. Yukarıda açıklanan esaslar dikkate alınarak başvuruda bulunacak 
adayların gerekli bilgi ve belgelerini 19 Mart 2007, saat 12:00'ye kadar 
Jean Monnet Yerleştirme Ajansına ulaştırmaları ve 19. maddede belirtilen 
ön elemeyi geçen adayların  20 Nisan  2007 tarihinde yeri ve saati daha 
sonra duyurulacak olan yazılı sınavda hazır bulunmaları gerekmektedir.

30. Burs başvurusunda bulunacak olan adaylar, ek bilgi taleplerini 
yazılı olarak faks ya da e-posta aracılığıyla Jean Monnet Yerleştirme 
Ajansı’na iletebilirler.

Cevaplar, 15  Şubat 2007  ve 08 Mart 2007 tarihlerinde anılan web 
sitelerinde yayınlanacaktır.

Ek bilgi taleplerinin Jean Monnet Yerleştirme Ajansı’na en son ulaştırılma 
tarihi 28 Şubat 2007 dir. 

Jean Monnet Yerleştirme Ajansı fax no: 0.312.467 73 57 veya 
e-posta adresi: info@jeanmonnet.org.tr


Keywords:burs ab eu lse
Kategori: diger


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: attack the spheres butarafa: ankara belediye logo/amblem

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları