otarafa: j butarafa: stephane guillot
NATO izmir üs??

cevap ver  nylon   28/03/05


forward/ newsgroups/ buraya koymayayım dedim ama sinirim kalktı çok. 
balon olması isteğiyle yanıp tutuşuyorum.

> Ýtalya Napoli'deki Nato üssü Ýzmir Urla'ya taþýnýyor..4000 amerikan 
askeri
> Urla' da ev tutmaya baþladý bile..
>
> BÝP (Büyük Ýþgal Projesi) sebebiyle üs doðuya kaydýrýlýyor.
>
> Tehlikeli kýsým bir havaalaný inþaatýnýn da Mordoðan'da baþlamýþ
> olmasý..Adana Ýncirlik üssü Ýran ve/veya Suriye atýþ menzilinde 
oldugu
> icin
> ana hava üssü Ýzmir olacak..Tepemizden bomba yüklü bir sürü uçak 
geçecek
> her gün..
>
> Daha sonraki aþamada 6. Filo'nun ana üslerinden biri olabileceði
> söyleniyor.
> Uzunada'nýn da kullanýlacaðý (ki þuan zaten kullanýlýyor) 
öðrenilmiþ..TSK
> rahatsýz ama hükümet herþeyi onaylamış anlaþmalar yapýlmýþ..adamlar
> evlerini
> tuttular bile..
>
> Urlada emlakçýlýk yapanlara teyit ettirebilirsiniz...
>
> Kimisi aman gelsin iþ olur para kazanýrýz derken, sað duyulu 
vatandaþlar
> bunun ilerde çok büyük sorunlara yol açacaðýnýn farkýnda..Güzelim 
Ýzmir
> yada
> ülkemizin herhangi biyeri, kýsaca biz bu iþe alet olmamalýyýz...
> Stratejik olarak Uzunada izmir körfezi çýkýþýný tutan yer..burayý
> kontrolünde tutan donanmayý körfeze hapseder..Güney Deniz Saha 
Komutanlýðý
> merkezi de ablukaya alýnmýþ oluyor ileriki aþamalar için..
>
> Satýlmýþ medyamýz bunu ufak bir haber olarak verdi..
>
> Amerikan'ýn  Yeni Dünya Düzeni projesinde çok önemli bir söz 
var..Diyorki
> düþman zaten düþmandýr, bellidir önemli deðil...Önemli olan 
dost/müttefik
> ülkenin ordusunun önemli komutanlarýný/komuta merkezlerini ele 
geçirmek
> kontrol altýna almaktýr. Projeye inandýrmaktýr, boyun eðdirmek 
itaatkar
> yapmaktýr.
>
> Bu iþgal projesinde sýra bize de gelecek..þimdiden milli refleks
> vermeliyiz..Ýþlerini kolaylaþtýrmamalý engellemeli geciktirmeliyiz...
> Nato üssüne hayýr kampanyasý için izmirde pazartesinden itibaren
> bilgilendirme amacýyla afiþ, el ilaný ve her türlü yolu kullanmaya
> baþlýyoruz...Ýzmir yada baþka þehir farketmez bu ülke hepimizin..Bunu
> olabildiðince duyurun...


Keywords:nato izmir
Kategori: diger


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: j butarafa: stephane guillot

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları